27.04.2018

Fakta: Naturtype


Helle øst


Id
BN00051010
Områdenavn
Helle øst
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
24.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Potensialet for sjeldne steppelav, sammen med funn av en nær truet art og aktiv beiting, gjør at lokaliteten får verdien viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 24.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, på begge sider av gardsvegen opp til Helle. Den er noe diffust avgrenset mot nord, øst og sør mot kulturenger som også blir beitet. Mot øst er den skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot gjengroende beitemark (Felese nordvest). Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger ut fra berggrunnskartet i det rike området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei bratt, sørvendt li. Mellom kulturengene er det små knauser med berg i dagen.
Naturtyper
Små striper med svakt hevdet naturbeitemark mellom kulturengarealer på Helle. Tørrengene går som smale kiler inn i dyrkemarka fra øst, og dette er arealer som ikke har vært mulig å dyrke opp pga nesten manglende jordsmonn.
Artsmangfold
For det meste vanlige tørrbakkearter som bakkemynte, sølvmure, ettårsknavel, gulmaure, dunkjempe og blåklokke, men også et lite innslag av sprikepiggfrø (NT). Et lite potensial for sjeldne lavarter i steppeelementet på knausene mellom jordstykkene.
Påvirkning
Svakt beitetrykk med storfe, noe ujevnt beitet trolig pga at dyrene blir sluppet på seint i sesongen.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket økes noe på lokaliteten og at beitinga foregår jevnere gjennom hele sesongen, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores.
Landskap
Mangler
Totalareal
11 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner