27.04.2018

Fakta: Naturtype


Hellelykkja


Id
BN00051015
Områdenavn
Hellelykkja
Vågå
Naturtype
Slåttemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng slått
Verdi
Svært viktig
Utvalgt naturtype
Ja
Navn på utvalgt naturtype
U01 - Slåttemark
Registreringdato
17.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Dette var den eneste ugjødslede slåtteenga i drift som ble registrert i Nordherad i 2007, og dette sammen med den store forekomsten av gjør at lokaliteten får verdien svært viktig (A).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 17.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, nedenfor Øverbygdsvegen mellom Kvarberg og Valbjør. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot beitemark i nord (lokaliteten Helle - nord for Hellelykkja) og mot tunet på Hellelykkja i øst, mens det er noe mer diffus overgang mot kultureng mot sør og sørvest. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger i følge berggrunnskartet såvidt innenfor det rike området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i et noe utflatende parti i den sørvendte Nordheradslia.
Naturtyper
Slåtteeng som slås med tohjuls slåmaskin. Slåtten foregår mest på et overflatedyrket, tidligere noe gjødslet areal, mens de ugjødslede partiene stort sett ikke slås. Her har det tidligere blitt slått og etterbeitet med sau og/eller storfe trolig.
Artsmangfold
Selv på det overflatedyrkede arealet som slås hadde smalfrøstjerne (VU) stor dekning i kantene. På de grunnlendte knausene innimellom slåttearealene ble det i tillegg registrert en del vanlige tørrengarter, samt sprikepiggfrø (NT), smånøkkel (NT), tysk mure, flekkgrisøre og mye smalfrøstjerne (dominerende i partier). Det er også noe potensial for steppelav på små steinknauser i øvre del.
Påvirkning
Slåtten foregikk på befaringstidspunktet, og graset ble fjernet med håndrake.
Fremmede arter
Skjøtsel
Fortsatt slått med tohjuls slåmaskin er en meget god skjøtsel av lokaliteten. Slåttearealet kan med fordel utvides noe og ta med seg de grunnlendte arealene i mellom dagens slåtteareal.
Landskap
Mangler
Totalareal
5,9 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner