27.04.2018

Fakta: Naturtype


Strinde vest


Id
BN00051034
Områdenavn
Strinde vest
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
24.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Det store potensialet for lav i steppeelementet og forekomsten av en sårbar art på en lokalitet med god hevd tilsier at lokaliteten skal ha veriden viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på Larsen m.fl. (2006) og eget feltarbeid 24.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, på oversida av Nedre Nordheradsveg øst for Viste. Den er avgrenset med gjerde mot omkringliggende skog og mot vegkanten i sør. I vest grenser den til lokaliteten Nordigard Valde øst (skilt med gjerde). Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei bratt sør til sørøstvendt li.
Naturtyper
Naturbeitemark med tørre einerbakker i vestre del, friskere partier lenger øst. Fukteng og små gråorkratt, i øvre del går det over i beitet gråor-heggeskog. I øvre nordøstre hjørne er det små knauser med blottlagt glimmerskifer og steinblokker.
Artsmangfold
Tørrenger og tørrberg med de vanlige artene for Nordherad, inkludert mye smalfrøstjerne (VU) og hengepiggfrø (NT), samt en liten forekomst av sprikepiggfrø (NT) ned mot vegen. I gråorskogen i nordkant av lokaliteten ble det funnet en del dalfiol (NT) sammen med trollbær og firblad. Fuktengpartiene var dominert av mjødurt. Det er trolig stort potensiale for lavarter i steppelementet på små bergvegger og steinblokker i nordøstre del (Larsen m.fl. 2006).
Påvirkning
Inngjerdet til storfebeite. Noe gjengrodd og dels ryddet igjen. En gammel veg går gjennom lokaliteten.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores. Lauvoppslag bør holdes nede manuelt, dersom det ikke blir beitet ned. Det er meget positivt at det fortsettes med rydding på lokaliteten. Rydding av bjørk og hegg rundt det partiet berg er en fordel for at artene på berget skal overleve.
Landskap
Mangler
Totalareal
30 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser
Haugan, R. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser
Jordal, J. B. 2007 Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. - en ny steppeart for Norge. Agarica 27: xx-xx. Litteratur

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner