27.04.2018

Fakta: Naturtype


Nordigard Valde øst


Id
BN00051035
Områdenavn
Nordigard Valde øst
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Svært viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
05.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Lokaliteten har fine utforminger av steppeelementet. Flere sterkt truete arter opptrer, og dette gjør at lokaliteten får verdien svært viktig (A). Mindre arealer med kontinental tørreng (CR) har også betydning for verdsettingen.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på Larsen m.fl. (2006) og eget feltarbeid 05.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, på oversida av Nedre Nordheradsveg øst for Viste. Den er avgrenset med gjerde mot omkringliggende skog og mot vegkanten i sør. I øst grenser den mot et nyryddet storfebeite med kortere brukshistorie (Strinde vest). Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei bratt sør til sørøstvendt li.
Naturtyper
Naturbeitemark med kontinental tørreng og dunkjempe-utforming av middels baserik tørreng (G7b). Spredt med einer og enkelte hengebjørker.
Artsmangfold
Av karplanter ble følgende arter notert av Larsen m.fl. (2006): rødknapp, gulmaure, smalfrøstjerne (VU), gjeldkarve, sauesvingel, prestekrage, bakkestjerne, fagerknoppurt, sandfiol, bitterblåfjær, kjerteløyentrøst, cf. sandløvetann, sibirbjønnkjeks, bakkestjerne, ryllik, sølvmure, dunkjempe, kanelrose og setermjelt. Av sopp ble det bare funnet trivielle grasmarksarter. Supplerende registreringer i 2007 ga funn av smånøkkel (NT) og sprikepiggfrø (NT). I et parti med lettforvitrelige kalkholdige bergknauser finnes bl.a. Caloplaca tominii (EN), svovellav, Rinodina terrestris (DD) og en stor forekomst av Squamarina cfr. pachylepidea (EN), grynrosettlav (NT), steppeskiferlav (VU), prikksteinlav og Rhizoplaca chrysoleuca. Noe bjørk og hegg står inntil, og er i ferd med å skyggelegge deler av berget (Larsen m.fl. 2006).
Påvirkning
Området beites godt av storfe og har langvarig hevd. En gammel veg går gjennom lokaliteten.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores. Lauvoppslag bør holdes nede manuelt, dersom det ikke blir beitet ned. Det er meget positivt at det foretatt rydding av det nevnte området. Rydding av bjørk og hegg rundt det partiet med berg er en fordel for at artene på berget skal overleve.
Landskap
Mangler
Totalareal
34 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser
Haugan, R. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser
Jordal, J. B. 2007 Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. - en ny steppeart for Norge. Agarica 27: xx-xx. Litteratur

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner