27.04.2018

Fakta: Naturtype


Stangaland, Sør-Stokke-Blikshavn-Mjåvatnet


Id
BN00082312
Områdenavn
Stangaland, Sør-Stokke-Blikshavn-Mjåvatnet
Karmøy
Naturtype
Kystlynghei
Utforming
Verdi
Svært viktig
Utvalgt naturtype
Ja
Navn på utvalgt naturtype
U06 - Kystlynghei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
< 20 m
Tilstand
God hevd
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Innledning
Beliggenhet
Området strekkjer seg frå Melstokkevatnet i nord til Blikshavn i sør. I aust er området avgrensa av lauvskogen vest for Austre Karmøyveg og i vest av Ørnareirsvatnet, Øvre Buadalsvatnet og Stiklevatnet (Stiglene). Berggrunnen er grønnstein i nordaust og gabbro i sørvest. Grensa mellom dei to bergartsformasjonane går diagonalt gjennom området. Søre-Sålefjell ligg i området og er Karmøyas høgaste punkt, 132 m o.h.
Naturtyper
Vegetasjonen er ei veksling mellom kystlynghei og kystmyr i mange ulike utformingar. Følgjande heitypar er representerte (typiske artar er nemnde i parentes): H1 Tørr lynghei H1a Røsslyng-utforming (røsslyng, brakje, mjølbær, krekling, strid kråkefot, klokkevintergrønn) H1b Purpurlyng-utforming (skogfiol) H1e Røsslyng-heigråmose-lav-utforming (røsslyng, heigråmose, grå reinlav, pigglav) H2 Tørr gras- og urterik hei H2a Fattig utforming (hundekvein, kattefot, bråtestarr, flekkmarihand, solblom) H2b Rikare utforming (blåstarr, loppestarr, augnetrøst, vill-lin, gulaks) H2c Purpurlyng-utforming (purpurlyng, heiblåfjør, fagerperikum) H3 Fuktig lynghei H3b Røsslyng-purpurlyng-utforming H3c Klokkelyng-rome-bjønnskjegg-utforming H3e Pors-rome-blåtopp-utforming H3f Bjønnskjegg-utforming (storbjønnskjegg) H3g Blåtopp-utforming H3h Kornstarr-utforming H3i Pyttlav-utforming H4 Røsslyng-bjønnkamhei. Følgjande myrtypar er representerte: K Fattigmyrvegetasjon K1 Skog-/krattbevokst fattigmyr K1c Pors-utforming (pors, øyrevier, røsslyng, gråstarr, stjernestarr, trådsev) K2 Fattig tuemyr K2a Røsslyng-dvergbjørk-utforming K2b Røsslyng-kysthei-utforming (røsslyng, rome, bjønnskjegg, heitorvmose) K3 Fattig fastmattemyr K3a Klokkelyng-rome-utforming K4 Fattig mjukmatte/lausbotnmyr K4a Mjukmatte-utforming (slåttestarr, duskull) K4b Lausbotn-utforming (elvesnelle, bukkeblad) K4c Høgstarr-utforming (flaskestarr, elvesnelle) L Intermediær myrvegetasjon L3 Intermediær mjukmatte/lausbotnmyr L3a Mjukmatte-utforming (smalsoldogg, kvitmyrak, stormakkmose) L3b Lausbotn-utforming (dikesoldogg, småblærerot, gytjeblærerot) L4 Høgstarrmyr L4a Flaskestarr-trådstarr-utforming M Rikmyrvegetasjon M2 Middelsrik fastmattemyr (engstarr, loppestarr, grønstarr, småsevaks, jåblom) M3 Ekstremrik fastmattemyr M3a Brunskjene-nebbstarr-utforming (brunskjene, nebbstarr, breiull, myrstjernemose, brunklomose, strandkjempe) M4 Rik mjukmatte/lausbotnmyr M4a Mjukmatte-utforming (småsevaks, brunmyrak, myrsaulauk) M4b Lausbotn-utforming (blærerot) N Kjelde- og sigvegetasjon N3 Sig-vegetasjon (loppestarr, jåblom, tettegras, knopparve, svarttopp, skogsnelle)
Artsmangfold
Solblom, dverglin, bustsevaks. Kattefot er er typisk art for kystlynghei, men har vore i tilbakegang. Arten finst her og der i området.
Påvirkning
Kulturpåverknad: Tidlegare beite og torvtaking, i dag framleis beite Tilstand: Godt intakte heiar og myrar. Inngrep: Ei høgspentlinje går gjennom austre delar av området. Fleire av vatna som grensar inn til området er oppdemte. Aust for Søre Sålefjell blei det på slutten av 1800-talet leita etter kopparkis, og ved ”Gruvene” kan ein framleis sjå spora av denne aktiviteten. I dag er dei kulturminne.
Fremmede arter
Skjøtsel
Landskap
Mangler
Totalareal
7863 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Lundberg, Anders 2010 Kulturlandskap og biologisk mangfald på Haugalandet. Fylkesmannen i Rogaland, Miljørapport 5, 2010 Litteratur
Dokumenter
  • image
  • Karmøy, Stangaland,Sør-Stokke-Blikshavn-Mjåvatnet
  • image
  • Karmøy, Stangaland,Sør-Stokke-Blikshavn-Mjåvatnet 2
  • image
  • Karmøy, Stangaland,Sør-Stokke-Blikshavn-Mjåvatnet 3
  • image
  • Karmøy, Stangaland,Sør-Stokke-Blikshavn-Mjåvatnet 4

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner